Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SketchUp Studio

Artikel 1. Definities
1.1
SketchUp Studio: Aanbieder van SketchUp cursussen, lesmateriaal en tekenondersteuning. Naast standaard cursussen die per stuk worden afgenomen zijn er ook op maat verzorgde cursussen in opdracht van opdrachtgevers. SketchUp Studio maakt onderdeel uit van Freyr Architecten gevestigd te Alphen aan den Rijn en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28115700, BTW nummer 817909606
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor SketchUp Studio of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van SketchUp Studio valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door SketchUp Studio.

Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van training en tekenondersteuning in de ruimste zin van het woord.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover SketchUp Studio deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 : Totstandkoming van de overeenkomst
3.1
De overeenkomst tussen SketchUp Studio en opdrachtgever komt tot stand door akkoord te geven op het aanmeldformulier, akkoord op offerte of ondubbelzinnig akkoord te geven op een voorstel per mail. De geldigheid van een offerte of voorstel per mail is dertig dagen.
3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Annulering door Cursist
4.1
Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van SketchUp Studio niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. SketchUp Studio kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien SketchUp Studio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SketchUp Studio gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
4.4 De cursus kan door de opdrachtgever niet tussentijds worden beëindigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het pro rata betaalde cursusgeld.
4.5 Indien blijkt dat de opdrachtgever niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus deel laten nemen.

Artikel 5 – Betaling
5.1
Tenzij anders is vermeld, is de cursusprijs inclusief koffie, thee en lunch.
5.2 De opdrachtgever heeft zeven werkdagen na dagtekening factuur de tijd om bezwaar te maken tegen de gevraagde vergoeding.
5.3 Alle facturen worden verstuurd uit naam van Freyr Architecten.
5.4 Wanneer na de betalingstermijn van dertig dagen de vergoeding nog niet is betaald zal een betalingsherinnering gestuurd worden. Als de opdrachtgever ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Freyr Architecten de betaling overdragen aan een incassobureau. Freyr Architecten is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Freyr Architecten redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 6 – Herroepingsplicht
6.1
Na ontvangst van betaling geldt een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

Artikel 7 – Lesmateriaal
7.1 Het auteursrecht op de door de leverancier uitgegeven materialen berust bij de SketchUp Studio, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van SketchUp Studio zullen door opdrachtgever/cursist geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1
SketchUp Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie.
8.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan SketchUp Studio voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
8.3 SketchUp Studio is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
8.4 SketchUp Studio zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid
9.1
SketchUp Studio behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
9.2 SketchUp Studio staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
9.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 10 – Klachten
10.1
Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar SketchUp Studio – A. van Leeuwenhoekweg 38b10 – 2408 AN – Alphen aan den Rijn
10.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?